primbon


Web Site Hit Counters

Sejak:17 Agustus 2013
DAFTAR SAHABAT YG MASUK The truth seeker
Tidak harus menjadi yang pertama,yang penting itu menjadi orang yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati.


Disclaimer:Artikel,gambar ataupun video yang ada di blog ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain,
dan Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber lain tersebut.Jika kami salah dalam menentukan sumber yang pertama,
mohon beritahu kami
e-mail primbondonit@gmail.com HOTLINE atau SMS 0271 9530328

GAMBAR-GAMBAR dibawah ini BUKAN HANYA IKLAN tapi merupakan LINK SUMBER
Bagi sebagian masyarakat yang mengklaim diri sebagai masyarakat peradaban modern,westernism bahkan sebagian yang mengesankan perilaku agamis yakni hanya bermain-main sebatas pada simbol-simbol agama saja tanpa mengerti hakekatnya,dan kesadarannya masih sangat terkotak oleh dogma agama-agama tertentu.Manakala mendengar istilah mistik,akan timbul konotasi negatif.Walau bermakna sama,namun perbedaan bahasa dan istilah yang digunakan,terkadang membuat orang dengan mudah terjerumus ke dalam pola pikir yang sempit dan hipokrit.Itulah piciknya manusia yang tanpa sadar masih dipelihara hingga akhir hayat.Selama puluhan tahun,kata-kata mistik mengalami intimidasi dari berbagai kalangan terutama kaum modernism,westernisme dan agamisme.Mistik dikonotasikan sebagai pemahaman yang sempit,irasional,dan primitive.Bahkan kaum mistisisme mendapat pencitraan secara negative dari kalangan kaum modern sebagai paham yang kuno,Pandangan itu salah besar.Tentu saja penilaian itu mengabaikan kaidah ilmiah.Penilaian bersifat tendensius lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri,kepentingan rezim,dan kepentingan egoisme(keakuan).Penilaian juga rentan terkonaminasi oleh pola-pola pikir primordialisme dan fanatisme golongan,diikuti oleh pihak-pihak tertentu hanya berdasarkan sikap ikut-ikutan,dengan tanpa mau memahami arti dan makna istilah yang sesungguhnya.Apalagi dalam roda perputaran zaman sekarang,di mana orang salah akan berlagak selalu benar.Orang bodoh menuduh orang lain yang bodoh.Emas dianggap Loyang.Besi dikira emas.Yang asli dianggap palsu,yang palsu dibilang asli.Semua serba salah kaprah,dan hidup penuh dengan kepalsuan-kepalsuan.Untuk itulah Warisjati merangkum beragam artikel dari beberapa sumber tentang pengetahuan Budaya dan tradisi di Nusantara yang merupakan warisan para leluhur yang sarat akan makna dan berbagai artikel lainnya yang saling melengkapi.Dengan harapan membangun sikap arif dan bijaksana dan mengambil pelajaran serta pengetahuan dari budaya masa lalu sebagai warisan leluhur di Nusantara ini.

ORANG YANG DENGAN MUDAHNYA MENGATAKAN SESAT KEPADA SESEORANG
ADALAH ORANG YANG TIDAK atau BELUM PAHAM AKAN DIRINYA SENDIRISabtu, 08 Februari 2014

SULTAN SUROSOWAN I PUTERA SULUNG KI SUNAN GUNUNG JATI SYARIF HIDAYATULOH

Walisongo 

Tapak Jejak "WALISONGO"  (Walisongo Periode Kedua)

Tapak Jejak "WALISONGO"  (Walisongo Periode Kedua)
SUNAN GUNUNG JATI
SULTAN SUROSOWAN I 
PUTERA SULUNG KI SUNAN GUNUNG JATI SYARIF HIDAYATULOH
Berdasarkan buku Sejarah Cirebon, tulisan PS Sulendraningrat, di temukan data berdasarkan tahun kelahirannya, putera sulungnya Ki Sunan Gunung Jati/ Syarif Hidayatullah ialah Pangeran Sebakingkin atau kemudian bergelar Sultan Surosowan I, Maulana Hasanuddin yang lahit pada tahun 1479 masehi.

Berikut kesimpulan urutan keterangan mengenai keturunan-keturunan Pangeran Cakrabuwana dan Sunan Gunung Jati/ Syekh Syarif Hidayatuloh dari buku sejarah Cirebon, tulisan PS Sulendraningrat : Prabhu Siliwangi menikah dengan Ratu Mas Subang Larang yang lahir pada tahun 1404 m., pada tahun 1422 m., dan wafat pada 1441 m., menurunkan tiga orang : Yang pertama Pangeran Walangsungsang pada tahun 1423 m., dan yang setelah berguru kepada Syekh Nuruljati di beri nama pula Pangeran Cakrabuana, sesudah membabat dan pembangun dukuh caruba pada I Sura 1302 J / 1389 m., ( Kodya Cirebon 1 Sura 1358 J / 1445 M bernama pula Sri Mangana.

Yang kedua Ratu Mas Rara Santang pada tahun 1427 m., yang dapat jodoh dengan Sultan Abdullah, Sultan Mamluk dari Mesir pada tahun 1448 m., pada waktu menunaikan ibadah haji yang di perintah oleh Rama Guru Syekh Nuruljati yang pada tahun 1448 m., melahirkan Syarif Hidayatulloh di Mekah dan pada tahun 1450 m., adiknya bernama Syarif Nurullah. Yang ketiga Pangeran Raja Sengara Kian Santang pada tahun 1429 m., setelah menunaikan ibadah Haji bernama pula Haji Mansur. Pangeran Sengara Kian Santang kemudian menjadi Raja di Garut, Jawa barat. Pangeran Cakrabuana setelah di tinggal mati ibundanya pada tahun 1441 m., keluar istana Pajajaran pada umur X 17 tahun ( 1442 m ) agama sang Hiang yang bernama Nyai Indhang Geulis ( Ayu ). Tidak lama kemudian adiknya Nyai Lara Santang ( Ratu Mas Rara Santang ) menyusul. Pernikahan dengan Nyai Indhang Geulis menurunkan seorang puteri yang bernama Ratu Mas Pakungwati pada tahun 1446 m. Setelah menunaikan ibadah haji pula Pangeran Cakrabuana telah menjadi Wali dari pernikahan Ratu Mas Rara Santang dengan Sultan Abdulloh dari Mesir. Sepulangnya dari ibadah haji dari tanah suci Mekah, Pangeran Cakrabuana singgah di Campa / Kamboja berguru sarengat Rosul pada Syekh Jati Suara, menikah dengan seorang puterinya Guru Besar itu pada tahun 1449 m., yang bernama Nyai Rasa Jati, dan dari puteri ini setelah kembali ke Jawa mendapatkan 7 orang anak, yang masing-masing di beri nama : 1. Nhay Lara Konda. 2. Nhay Lara Sejati. 3. Nhay Jatimerta. 4. Nhay Jamaras. 5. Nhay Mertasinga. 6. Nhay Cempa. 7. Nhay Rasa Melasih. Selanjutnya Haji Abdulloh Iman /

Pangeran Cakrabuana menikah lagi dengan Nyai Retna Riris, seorang puteri dari Ki Gedheng Alang-alang, Kuwu pertama dukuh Caruban ( Cirebon ) yang setelah menikah dengan Pangeran Cakrabuana ( haji Abdullah Iman ) di ganti namanya dengan Kencana Larang. Pernikahan ini menurunkan seorang putera bernama Pangeran Caruban / Carbon yang menetap di rumah kakeknya di Caruban Girang, kuwu Caruban Girang. Pada tahun 1677 m., atas persetujuan Sultan Banten, kasultanan Cirebon di bagi 2 menjadi Keraton Kasepuhan ( Keraton Pakungwati yang di bangun 1479 m), dan keraton kannoman ( di bangun 1675 m ).

Peristiwa ini menandakan Sultan Surosowan juga punya pengaruh kekuasaan yang besar pada kedaerahan kekerabatannya di kasultanan Cirebon, berhubungan urusan kemaslahatan. Syarif Hidayatulloh setelah berumur X 20 tahun ( 1468 m., ) berguru ilmu agama Islam kepada beberapa Syekh di daratan Timur Tengah, setelah selesai berguru menuju ke Jawa ( Indonesia ) pada tahun 1470 m. Setelah beberapa lama berada di Jawa, beliau menikah dengan Nyai Babadan pada tahun 1471 m., seorang puteri Ki Gedhe Babadan. Tidak lama kemudian Nyai Babadan wafat tanpa putera pada tahun 1477 m. Isteri kedua beliau Nyai Lara Bagdad, yang di sebut pula Syarifah Bagdad, seorang adik dari Maulana Abdurrokhman Bagdad. Isteri ketiga Ki Syarif Hidayatulloh adalah Nyai Kawunganten seorang adik Bupati Banten bawahan kerajaan Pajajaran Pakuan. Pada tahun 1475 m menurunkan 2 orang putera-puteri. Yang pertama Ratu Winahon pada tahun 1477 m., dan yang kedua Pangeran Sebakingkin pada tahun 1479 m., yang pada tahun 1526 m., menjadi Bupati Banten di negara Banten sebagai wakil ayahandanya ialah Sunan Gunung Jati bergelar Pangeran Hasanuddin yang pada tahun 1568 m., setelah wafatnya Syarif Hidayatulloh menjadi Sultan Hasanuddin Sultan Banten/ Surosowan pertama yang berdaulat penuh
.
Tahun kelahiran Pangeran Sebakingkin / Maulana Hasanuddin menandakannya sebagai putera tertuanya Ki Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatuloh / Syekh Nuruddin.

Baru pada tahun 1484 m., dari rahim Nyai Lara Bagdad / Syarifah Bagdad lahir 2 orang putera : Yang pertama Pangeran Jayakelana pada tahun 1486 m. Yang kedua Pangeran Bratakelana pada tahun 1489 m., alias Pangeran Gung Anom. Pada tahun 1478 m., Ki Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Pakungwati, seorang puteri Rama Uwanya ialah Pangeran Cakrabuana sebagai permaisuri, bersemayam di Keraton Pakungwati ( dalam bahasa Cirebon padmi, yang kemudian mengangkat dua orang puteranya Nyai Lara Bagdad dan Pangeran Adipati Muhammad Arifin/ Pangeran Pasarean sebagai anaknya sendiri. Pangeran Arifin ini kemudian di angkat menjadi Sultan Cirebon pengganti  Sunan Gunung Jati 

1 komentar:

 1. Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan. Aamiin yaa Allaah.

  Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allaah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepada KAUM MUSLIM : yang hidup maupun yang mati, di dunia maupun di akhirat - KHUSUSNYA MAULAANAA HASANUDDIN. Aamiin yaa Allaah.

  Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah

  A’uudzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

  Bismillahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
  Arrahmaanirrahiim
  Maaliki yaumiddiin,
  Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
  Ihdinashirratal mustaqiim,
  Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladhaaliin

  Aamiin

  Bismillaahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik, ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ikhwaanihii minal anbiyaa-i wal mursaliin, wa azwaajihim wa aalihim wa dzurriyyaatihim wa ash-haabihim wa ummatihim ajma’iin.

  ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN.

  RABBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIIR.

  Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.

  Allaahummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa.

  Ya Allaah, tetapkanlah kami selamanya menjadi Muslim.

  Ya Allaah, percepatlah kebangkitan KAUM MUSLIM. Pulihkanlah kejayaan KAUM MUSLIM, Lindungilah KAUM MUSLIM dari kesesatan dan berilah KAUM MUSLIM tempat mulia di akhirat.

  Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

  Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.

  Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.

  Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah.

  Allaahumma ashlih lanaa diinanal ladzii huwa ‘ishmatu amrina Wa ashlih lanaa dun-yaanal latii fii haa ma’asyunaa. Wa ashlih lanaa aakhiratanal latii ilaihaa ma’aadunaa. Waj’alil hayaata ziyadatan lanaa fii kulli khairin. Waj’alil mauta raahatan lanaa min kulli syarrin.

  YA ALLAAH, IZINKANLAH SEGALA NAMA DAN GELAR SAYYIDINA WA NABIYYINA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAAHU’ALAIHI WA AALIHI WA SHABIHI WA UMMATIHI WA BARAKA WAS SALLAM MEWUJUDKAN BERKAH KE SEANTERO SEMESTA – KHUSUSNYA BAGI KAMI, KELUARGA KAMI, BANGSA KAMI, KELUARGA KAMI DAN KAUM MUSLIM.

  YA ALLAAH, IZINKANLAH PULA KAMI MERAIH BERKAH-MU MELALUI PERANTARAAN BERBAGAI TULISAN DALAM SITUS INI.

  —— doa khusus untuk PARA NABI, PARA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, SEMUA YANG BERJASA PADA (PARA) NABI, PARA SALAF AL-SHAALIH, PARA SYUHADA, PARA WALI, PARA HABAIB, PARA IMAM, PARA ULAMA DAN SEMUA YANG BERJASA PADA ISLAM, SERTA SEMUA MUSLIM SALEH YANG (TELAH) WAFAT. Semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.

  ALLAAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA’AAFIHIM WA’FU ‘ANHUM
  ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUM WA LAA TAFTINNAA BA’DAHUM WAGHFIRLANAA WALAHUM
  ———————

  Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.

  Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa nabiyyinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam.

  HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.

  Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘aalamiin.

  Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

  Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

  BalasHapus

SEMANGAT PAGI....SUKSES Untuk SEMUA
JIKA ANDA PIKIR BISA PASTI BISA..!
Maaf apabila dalam pengambilan GAMBAR dirasa VULGAR
(Gambaran ini Hanyalah FAKTA sesuai dengan ASLINYA)
dan TIDAK Mutlak untuk diperdebatkan......................!!!
AKU CINTA NUSANTARAKU

KEBERLANGSUNGAN

Sedekah(Bisa Menunda Kematian)
KLCK aja ICON dibawah untuk Baca berita
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...